Marcin Zasempa informuje o swojej Polityce Prywatności w zakresie postępowania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być gromadzone podczas przeglądania lub zamawiania produktów za pośrednictwem strony internetowej marcinzasempa.com

 

W tym sensie Posiadacz gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, odzwierciedlonymi w Ustawie Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych (LOPD GDD). Jest również zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD).

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków zawartych w Informacji Prawnej.

 

Tożsamość osoby odpowiedzialnej:

Właściciel: Marcin Zasempa

Strona internetowa: marcinzasempa.com

 

Zasady stosowane przy przetwarzaniu danych

 

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Posiadacz będzie stosował następujące zasady zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych:

 

Zasada legalności, lojalności i przejrzystości:

Posiadacz zawsze będzie wymagał zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, co może dotyczyć jednego lub większej liczby określonych celów, o których poinformuje Cię z wyprzedzeniem z absolutną przejrzystością.

 

Zasada minimalizacji danych:

Właściciel zażąda tylko danych ściśle niezbędnych do celu lub celów, dla których jest on wymagany.

 

Zasada ograniczenia okresu przechowywania:

Dane będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do celu lub celów realizacji zamówienia. Właściciel poinformuje Cię o odpowiednim okresie przechowywania zgodnie z celem. W przypadku subskrypcji Posiadacz będzie okresowo przeglądał wykazy i przez dłuższy czas usuwał te nieaktywne zapisy.

 

Zasada integralności i poufności:

Twoje dane będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, poufność i integralność. Powinieneś wiedzieć, że Właściciel podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu lub niewłaściwego wykorzystania danych swoich użytkowników przez osoby trzecie.

 

Uzyskiwanie danych osobowych

 

Aby poruszać się po stronie marcinzasempa.com, nie musisz podawać żadnych danych osobowych. Przypadki, w których podajesz swoje dane osobowe, są następujące:

Kontaktując się za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub wysyłając email: mindfulness@marcinzasempa.com.

 

 

Twoje prawa

 

Właściciel informuje, że w odniesieniu do swoich danych osobowych masz prawo do:

- poproś o dostęp do przechowywanych danych,

- poproś o sprostowanie lub anulowanie,

- poproś o przeniesienie swoich danych.

 

Skorzystanie z tych praw ma charakter osobisty i dlatego musi być wykonywane bezpośrednio przez zainteresowaną stronę, zwracając się o to bezpośrednio do Właściciela, co oznacza, że ​​każdy klient, subskrybent lub współpracownik, który podał swoje dane w dowolnym momencie, może skontaktować się z Właścicielem i poprosić o informacje na temat dane, które przechowywałeś i sposób ich uzyskania, zażądać ich sprostowania, zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu, ograniczyć ich wykorzystanie lub zażądać usunięcia tych danych z plików posiadacza.

 

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres mindfulness@marcinzasempa.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak fotokopia dowodu osobistego lub ekwiwalent.

 

Masz prawo do skutecznej ochrony sądowej i wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku do Polskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza rozporządzenie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Kiedy łączysz się ze stroną internetową, aby wysłać wiadomość e-mail do Właściciela, zapisać się do jego newslettera lub zawrzeć umowę, podajesz dane osobowe, za które odpowiada Właściciel. Informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak adres IP, imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje. Przekazując te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie Twoich danych przez marcinzasempa.com wyłącznie w sposób opisany w Informacji prawnej oraz w niniejszej Polityce prywatności.

 

Dane osobowe gromadzone przez Posiadacza różnią się w zależności od systemu zbierania informacji:

 

Formularze kontaktowe:

Właściciel prosi o podanie danych osobowych, wśród których mogą być: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres Twojej strony internetowej w celu odpowiedzi na Twoje pytania Istnieją inne cele, dla których Właściciel traktuje Twoje dane osobowe.

 

Właściciel będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu prawidłowego zarządzania swoją obecnością w serwisie społecznościowym, informowania Cię o swoich działaniach, produktach lub usługach, a także w każdym innym celu, na który pozwalają regulaminy serwisów społecznościowych.

 

W żadnym wypadku Właściciel nie będzie wykorzystywał profili obserwujących w sieciach społecznościowych do indywidualnego wysyłania reklam.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Aby chronić Twoje dane osobowe, Właściciel podejmuje wszelkie rozsądne środki ostrożności i postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu użyciu, niewłaściwemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu.

 

 Bezpieczeństwo Twoich danych jest gwarantowane, ponieważ podejmują wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Możesz sprawdzić ich politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

 

Treści z innych stron internetowych

 

Strony tej witryny mogą zawierać osadzone treści (na przykład filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie w taki sam sposób, jakbyś odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowy kod śledzenia stron trzecich i monitorować Twoją interakcję za pomocą tego kodu.

 

Polityka plików cookie

 

Do prawidłowego działania tej strony konieczne jest stosowanie plików cookies, czyli informacji przechowywanych w Twojej przeglądarce internetowej.

Na stronie Polityka plików cookie możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi polityki gromadzenia, celu i sposobu przetwarzania plików cookie.

 

Uprawnienia do przetwarzania danych

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: zgoda.

Aby skontaktować się z Właścicielem, zapisać się do newslettera lub skomentować tę stronę, musisz to zaakceptować

Polityka prywatności.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych osobowych, którymi zajmuje się Właściciel to:

Dane identyfikacyjne.

 

Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe, które przekazujesz Posiadaczowi, będą przechowywane do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia.

 

Nawigacja w sieci

 

Podczas przeglądania strony marcinzasempa.com mogą być gromadzone dane nieidentyfikujące, które mogą obejmować adres IP, geolokalizację, zapis sposobu korzystania z usług i witryn, nawyki przeglądania i inne dane, których nie można wykorzystać do identyfikacji użytkownika .

 

Witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

Google Analytics

DoubleClick od Google

 

Właściciel wykorzystuje uzyskane informacje do pozyskiwania danych statystycznych, analizowania trendów, administrowania witryną, badania wzorców przeglądania oraz zbierania informacji demograficznych.

 

Dokładność i prawdziwość danych osobowych

 

Zobowiązujesz się, że dane przekazane Posiadaczowi są poprawne, kompletne, dokładne i aktualne, a także do ich należytej aktualizacji.

Jako użytkownik serwisu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych, które przesyłasz do serwisu, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

Akceptacja i zgoda

Jako Użytkownik Serwisu oświadczasz, że zostałeś poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptujesz i wyrażasz zgodę na ich traktowanie przez Właściciela w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Odwołalność

 

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania, przenoszenia i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres mindfulness@marcinzasempa.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak fotokopia dowodu osobistego lub ekwiwalent.

Realizacja Twoich praw nie obejmuje żadnych danych, które Posiadacz jest zobowiązany zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

 

Zmiany w Polityce Prywatności

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub orzecznictwa, a także do praktyk branżowych.

 

Zasady te będą obowiązywać do czasu ich modyfikacji przez innych, należycie opublikowanych.

Kontakt

Polityka prywatności